Vol147嫩模程程浴缸里大尺度全裸泡泡浴23P程程CC模范学院

Vol147嫩模程程浴缸里大尺度全裸泡泡浴23P程程CC模范学院

注:[1]支沟穴,主治鬼击卒心痛,凡三焦相火炽盛及大便不通,胁肋疼痛,  妇人产后血晕,不省人事等证。[7]从通天后行一寸五分,络却穴也。

急服五香汤及仙方活命饮,宣通壅滞;脓熟针之,脓少而多水者,以陀僧膏贴之。 注:[1]列缺穴,其穴在腕后侧上一寸五分,两手交叉,当食指末筋骨罅中。

【注】[1]季胁者,胁之下小肋骨也,俗名软肋。<4>横寸以两乳相去,折作八寸。

【注】[1]颈者,头之茎骨,肩骨上际之骨,俗名天柱骨也。[4]从申脉绕后跟骨下,仆参穴也。

 自拄骨下行腋中不见者,长四寸。 [55]从承筋下行,腿肚下尖分肉间陷中,承山穴也。

 [10]从上廉穴上行一寸,锐肉之端,按之肉起,手三里穴也。【注】[1]尻骨者,腰骨下十七椎、十八椎、十九椎、二十椎、  二十一椎五节之骨也。

Leave a Reply